T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın 06.10.2017 tarih ve 21500 sayılı yazısı ile aşağıdaki hususların Sivil Toplum Kuruluşlarına duyurulması istenilmiştir.
        “656 sayılı KHK'nın 3-f maddesi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına "Kalkınma yardımları ve ülkemizin dış yardımlarıyla ilgili uygulama ve teknik koordinasyon ile takibi sağlamak, envanter hazırlamak ve raporlar yayınlamak" görevi verilmiştir.
        Bu çerçevede, kalkınma işbirliği ya da dış yardım niteliğindeki tüm uluslararası proje ve faaliyetler, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lardan elektronik ortamda TİKA tarafından yönetilen veri kayıt sistemine aktarılmakta, bilgiler derlenerek istatistik haline getirilmekte ve OECD Kalkınma Yardımları Komitesine bildirilmektedir. Bahse konu veriler ayrıca Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu olarak yayımlanarak www.tika.gov.tr/yayin/liste adresinde erişime açık tutulmaktadır.
        Kalkınma işbirliği ve dış yardımlar yoğunluklu olarak; Bakanlıklar ve kamu kaynağı kullanan kurum ve kuruluşlarımız ile STK'lar tarafından kalkınmakta olan ülkelere yönelik; eğitim, sağlık, su, tarım, çevre, sanayi, iletişim gibi çok farklı sektörlerde gerçekleşmektedir. Bu faaliyetler proje ve program yardımları, teknik işbirliği/eğitim programları, acil ve insani yardımlar, uluslararası kuruluşlara verilen aidat ve katkılar, yabancı öğrencilere ve sığınmacılara yapılan yardımlar, barışı yapılandırma çalışmaları, hibe ve kredi şeklindeki finans destekleri ve doğrudan yatırımlar gibi kategorilerde raporlanmaktadır.
        Bu çerçevede, ülkemizin uluslararası çalışmalardaki gücü ve etkisinin bir göstergesi olan kalkınma yardımları verilerinin en nitelikli şekilde oluşturulabilmesini teminen; ilimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarımız tarafından 2017 yılında gerçekleştirilen uluslararası kalkınma işbirliği ve dış yardım faaliyetlerinin 29 Aralık 2017 tarihine kadar https://tky.tika.gov.tr/tky/index.php adresinden ulaşılabilen program üzerinden kaydedilmesi ve girilen kayıtlara ait formların bir örneği ile birlikte bu yardımlara ilişkin detaylı bilgi ve fotoğrafların CD ya da USB belleklere kaydedilerek imzalı bir üst yazı ile ekinde TİKA Başkanlığına gönderilmesi, ayrıca 2018 yılında veri girişlerinin, ayrıca bir talimat ya da uyarı beklemeksizin projelerle eş zamanlı olarak yapılması talimatı verildiği bildirilmiştir.”
        İlimizde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından duyuru metninde belirtilen yardımları yapanların https://tky.tika.gov.tr/tky/index.php adresine veri girişlerinin yapılması, ayrıca bir talimat yada uyarı beklemeksizin yardım veya projelerle eş zamanlı olarak veri girişlerinin devam ettirilmesi hususunu;
        Bilgilerinize sunarız.                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                              Eskişehir İl Dernekler Müdürlüğü