2018 YILI DERNEK BEYANNAMESİ VERİLMESİ HAKKINDA DUYURU
 
5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun “Beyanname verme yükümlülüğü ve denetim” başlıklı 19. maddesinin 1. Fıkrası; “Dernekler, yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyecekleri beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülkî idare amirliğine vermekle yükümlüdürler. ...” Hükmünü,
Aynı Kanunun (23.01.2008-5728 sayılı kanunla değişen) 32. maddesinin (j) bendi; “19 uncu maddede belirtilen beyannameyi bilerek gerçeğe aykırı olarak verenler yüz günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılır.” Hükmünü, 
Yine aynı maddenin (l) bendi; ”… 19 uncu maddede belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine ve 24 üncü maddede belirtilen temsilcilere beş yüz Türk Lirası idari para cezası verilir.” Hükmünü, (2019 yılı için güncel idari para cezası tutarı  1.046,00 TL'dir)    
Dernekler Yönetmeliğinin 96 ıncı maddesinin 13 üncü fıkrası; "Bilanço esasına göre defter tutan dernekler ile kamu yararına çalışan dernekler, bu Yönetmelik çerçevesinde vermekle yükümlü oldukları beyanname ve bildirimlerini, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün internet sayfası üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermek zorundadırlar." Hükmünü,
            Yine Dernekler Yönetmeliğinin 96 ıncı maddesinin 14 üncü fıkrası; "Elektronik ortamda beyanname ve bildirim gönderme zorunluluğu bulunmayan dernekler, kendi istekleriyle bu maddede belirtilen usullere uymak suretiyle beyanname ve bildirimlerini elektronik ortamda gönderebilirler." Hükmünü Amirdir.
Bu nedenle; İlimizdeki dernek başkanlarının Kanunda belirtilen idari para cezası ile karşı karşıya kalmamaları için, 2018 yılı dernek beyannamelerinin 30 Nisan 2019 tarihine kadar Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) internet sayfası üzerinden, kullanıcı kodu, parola ve şifre kullanarak göndermeleri, kullanıcı kodu, parola ve şifresi olmayan derneklerin ise  Valiliğimize (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü) müracaat ederek kullanıcı adı ve şifresi temin etmeleri gerekmektedir.
İlimizdeki dernek yöneticilerinin dikkatine sunulur.