Dernek Kuruluşu

DERNEK KURULUŞ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER (Kısaca)
 
1- Kurucular tarafından imzalanmış dernek kuruluş bildirimi, (1 Adet)
 
2-Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış 2 adet dernek tüzüğü,(Şubeli tüzük örneği, Şubesiz Tüzük Örneği) (Tüzüğün amaç kısmının derneğin adıyla örtüşmesi gerekmektedir.)Dernek tüzüğünün son sayfasında geçici yönetim kurulu üyelerinin (geçici madde 1) ad, soyad, görev dağılımı ve imzalarının bulunması gerekmektedir.
 
3- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi ve kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerleri, iletişim bilgileri ve imzalarının olduğu liste,
 
4- Dernek merkezlerinin, kütükte mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği).
 
 

DERNEK:

Kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

DERNEK KURULUŞU İÇİN İSTENEN BELGELER: 

– Kuruluş Bildirimi, (Dernek kurucuları tarafından imzalı, kurucuların T.C kimlik numaları düzgün, okunaklı ve yerleşim yeri olarak açık ikamet adresi olacak şekilde yazılacaktır.)

KURULUŞ BİLDİRİMİ (EK-2)

–  Dernek Tüzüğü, (2 adet ve dernek kurucuları tarafından her sayfası imzalanmış olmalı)

ÖRNEK DERNEK TÜZÜĞÜNDEN YARARLANMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE

ÖRNEK DERNEK TÜZÜĞÜ (ŞUBESİZ)

ÖRNEK DERNEK TÜZÜĞÜ (ŞUBELİ)

– Dernek kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,

–  Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar, bulunması halinde bu tüzel kişilerin derneklere kurucu olabilmesine dair İçişleri Bakanlığınca izin verildiğini belirten dernek kurucuları tarafından imzalanmış yazılı beyan,

– Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa bunların Türkiye`de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösteren belgelerin fotokopileri,

– Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, telefon numarası(sabit ve mobil telefon, yerleşim yerleri ve imzalarını belirten liste.

YAZIŞMA VE TEBLİGAT ALMAYA YETKİLİ KİŞİLERE AİT FORM

MUVAFAKATNAME ÖRNEĞİ

FAYDALI BİLGİLER:

1- Bir derneğin kurulabilmesi için en az 7 (Yedi) gerçek veya tüzel kişi gerekmektedir.

2- Dernek yerleşim yerinin tapuda mesken olarak gösterilen yerlerde açılması durumunda, kat malikleri kurulunun     oy birliği ile alacağı karar örneği eklenmesi gerekmektedir.

3- Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine,      kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir.

4- Kurucular arasında yabancı kişiler varsa, Kuruluş Bildirimi’ndeki T.C. Kimlik No alanına  yabancı gerçek kişiye Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen yabancı kimlik numarası yazılır.

     5- Kurucular arasında tüzel kişilerin olması durumunda, Kuruluş Bildirimindeki  Adı ve Soyadı alanına kurucu tüzel kişinin adı yazılır.

6. Yukarıda paylaşılan dernek tüzükleri örnektir. Örnek tüzüklerin kurulacak derneğin amaç ve çalışma konularına göre uyarlanması gerekmektedir.

7- İlgili evraklar dernek kurucular tarafından İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne getirilecektir.