Eskişehir İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün 02/11/2018 tarihli ve 13126707-600-17502 sayılı yazısı ile, aşağıda belirtilen hususların Müdürlüğümüzce ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarına  duyurulması istenilmiştir.
        02/11/2018 tarihli ve 13126707-600-17502 sayılı yazıda “4 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522. maddesinin F Bendi ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına "Kalkınma yardımları ve ülkemizin dış yardımlarıyla ilgili uygulama ve teknik koordinasyon ile takibi sağlamak, envanter hazırlamak ve raporlar yayınlamak" görevi verilmiştir.
        Bu çerçevede, kalkınma işbirliği ya da dış yardım niteliğindeki tüm uluslararası proje ve faaliyetler, kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lardan elektronik ortamda TİKA tarafından yönetilen veri kayıt sistemine aktarılmakta, bilgiler derlenerek istatistik haline getirilmekte ve OECD Kalkınma Yardımları Komitesine bildirilmektedir. Bahse konu veriler ayrıca Türkiye Kalkınma Yardımları Raporu olarak yayımlanarak www.tika.gov.tr/yayin/liste adresinde erişime açık tutulmaktadır.
        Bu çerçevede, ülkemizin uluslararası çalışmalardaki gücü ve etkisinin bir göstergesi olan kalkınma yardımları verilerinin en nitelikli şekilde oluşturulabilmesini teminen; tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız (kendilerine bağlı kuruluş ve birimler dahil) ile sivil toplum kuruluşlarımız tarafından 2018 yılında gerçekleştirilen uluslararası kalkınma işbirliği ve dış yardım faaliyetlerinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar https://tky.tika.gov.tr/tky/index.php adresinden ulaşılabilen program üzerinden kaydedilmesi ve girilen kayıtlara ait formların bir örneği ile birlikte bu yardımlara ilişkin detaylı bilgi ve fotoğrafların CD yada USB belleklere kaydedilerek imzalı bir üst yazı ile ekinde TİKA Başkanlığına gönderilmesi ayrıca 2019 yılında veri girişlerinin, ayrıca bir talimat yada uyarı beklemeksizin projelerle eş zamanlı olarak yapılması talimatı verilmiştir. “ denilmektedir.
        Yukarıda belirtilen hususlar kapsamında  uluslararası proje ve faaliyetlerde bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarımızın faaliyetlerinin girişlerini yapması ve yukarıda belirtilen diğer hususlara uyması hakkında;
        Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
          
        Eskişehir İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
        
 
Ayrıntılı Bilgi: Kalkınma Yardımları Kılavuzu 2018