Siyasi Parti İşlemleri

SİYASİ PARTİ YÖNETİM LİSTESİ

SİYASİ PARTİ GENEL KURUL DİLEKÇESİ

SİYASİ PARTİ GENEL MERKEZ ATAMA İLE İLÇE KURULUŞ DİLEKÇESİ

Siyasi partilerin kuruluş ve bildirimlerine ilişkin iş ve işlemler, Emniyet Genel Müdürlüğü ve il emniyet müdürlükleri tarafından yürütülmekteyken 03/01/2014 tarihli ve 2014/1 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Dernekler Dairesi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerince yürütülmeye başlanmıştır.

Bu kapsamda, Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerince Siyasi Partilere ilişkin iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayıp doğru bilgiye anında ulaşılabilmesi amacıyla kısa adı “PARBİS” olan “Siyasi Partiler Bilgi Sistemi” kurumsal yazılımı 24/02/2015 tarihi itibariyle 81 ilimizin kullanıma açılmıştır.

SİYASİ PARTİLER:

Siyasi Partilerin mevcut belge ve kayıtlarının illerde (büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunan ilçeler dahil) İl Dernekler Müdürlüklerine İlçelerde İlçe Dernekler büro Şefliklerine bu Şefliklerin bulunmadığı ilçelerde ise Kaymakamlık yazı işleri müdürlüklerine bildirimi gerekmektedir.

Siyasi partiler, Anayasa ve kanunlara uygun olarak; milletvekili ve mahalli idareler seçimleri yoluyla, tüzük programlarında belirlenen görüşleri doğrultusunda çalışmaları ve açık propagandaları ile milli iradenin oluşmasını sağlayarak demokratik bir devlet ve toplum düzeni içinde çağdaş medeniyet seviyesine ulaşması amacını güden ve ülke çapında faaliyet göstermek üzere teşkilatlanan tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

SİYASİ PARTİ KURMA HAKKI:

Vatandaşlar siyasi parti kurma haklarına sahiplerdir.

Siyasi partiler, anayasa ve kanunlar çerçevesinde önceden izin almaksızın önceden serbestçe kurulur.

ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Her türk vatandaşı, kanunda ve parti tüzüğünde gösterilen şartlara göre siyasi partilere üye olma ve dilediği anda üyelikten çekilme hakkına sahiplerdir. kimse aynı zamanda birden fazla partinin üyesi olamaz aksi halde üyelik sıfatı bu siyasi partilerin hepsinden birden sona ermiş sayılır.Kimse bir partinin birden fazla siyasi partinin teşkilat biriminde üye olmaz

ÜYE OLMA ŞARTLARI

Siyasi Partiler, Üye Olma İstemlerini sebeb göstermeksizin red edebilir. Ancak üyeliye kaydını isteyenin, istemini reddeden teşkilatın bir üst kademesine, parti tüzüğünde gösterilen şekilde itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

SİYASİ PARTİLERİN TEŞKİLATLARI:

Siyasi partilerin teşkilat; merkez organları ile il, ilçe ve belde teşkilatlarından. Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu ile il genel meclisi ve belediye meclisi gruplarından ibarettir. Siyasi partilerin tüzüklerinde ayrıca kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri yan kuruluşlarla yabancı ülkelerde yurtdışı temsilciliği kurulması öngörülebilir. Belde teşkilatı il ve ilçe merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur.

Belde teşkilatları ilçe başkanlığına bağlıdır. Bu teşkilatın seçim tarzı, kuruluş ve faaliyet şekil ve şartları, üye sayısı, il ve ilçe teşkilatlarıyla munasebetleri siyasi partilerin tüzüklerinde gösterilir.

SİYASİ PARTİLERİN KURULMASI:

Siyasi partiler, partiye üye olma yeterliliğine sahip en az 30 Türk vatandaşı tarafından kurulur. siyasi partilerin genel merkezi Ankara’da bulunur.

Siyasi partiler, aşağıda belirtilen ve her birinden beşer adet hazırlanan bildiri ve belgelerin, İçişleri Bakanlığına verilmesiyle tüzel kişilik kazanırlar.

Siyasi partinin adı, genel merkez adresi ile kurucuların (partiye üye olma yeterliğine sahip en az otuz Türk vatandaşı) adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, öğrenim durumları, meslek veya sanatlarıyla ikametgâhlarının belirtildiği, bütün kurucular tarafından imzalanmış bildiri formu,

Nüfus kayıt örnekleri,
Adli sicil belgeleri,
Kurucuların ayrı ayrı düzenledikleri siyasi parti kurucusu olabilme şartlarını taşıdıklarını belirten imzalı beyannameleri,
Kurucular tarafından imzalanmış parti tüzüğü ve programı.

SİYASİ PARTİ İL TEŞKİLATI KURULUŞU

1.Dilekçe

2.Atama Belgesi (Asıl)

3.Yönetim Kurulunu gösterir çizelge (Genel merkez ya da sadece İl başkanı yetkili ise İl başkanı tarafından onaylı )(Yönetim Kurulu 7 Kişi Disiplin Kurulu 3 kişi zorunlu) çizelgede T.C. Kimlik numarası, Ad Soyad, Doğum yeri ve Doğum tarihi, Meslek, Görev Adres ve İletişim bilgileri)

4.Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin (Kimlik fotokopisi, İkametgâh Belgesi, Adli sicil Kaydı)

(2 ayrı dosya halinde)

SİYASİ PARTİ İLÇE TEŞKİLATI KURULUŞU

1.Dilekçe

2.Atama Belgesi (Genel merkez ya da İl başkanı tarafından onaylı)

  1. Yönetim Kurulunu gösterir çizelge (Genel merkez ya da İl başkanı tarafından onaylı) (Yönetim Kurulu 5 Kişi zorunlu Disiplin kurulu 3 Kişi Zorunlu değil) Dispilin Kurulu oluşturulmadıysa belirtilecek. (çizelgede T.C. Kimlik numarası, Ad Soyad, Doğum yeri ve Doğum tarihi, Meslek, Görev Adres ve İletişim bilgileri)
  1. Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin (Kimlik fotokopisi, İkametgâh Belgesi, Adli sicil Kaydı.

 

PARTİ KONGRELERİ ÖNCESİNDE İSTENECEK BELGELER

1- Valilik Makamına Dilekçe
 
 

İL TEŞKİLATI GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

1.Dilekçe

2.Yönetim Kurulu Listesi (çizelgede T.C. Kimlik numarası, Ad Soyad, Doğum yeri ve Doğum tarihi, Meslek, Görev Adres ve İletişim bilgileri)

3.Genel Kurul Divan Tutanağı

4.Mazbata

5.Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin (Kimlik fotokopisi, İkametgâh Belgesi, Adli sicil Kaydı Yönetim Kurulu 7 Kişi Disiplin Kurulu 3 kişi zorunlu)

İLÇE TEŞKİLATI GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİMİ

1.Dilekçe

2.Genel Kurul Divan tutanağı

  1. Yönetim Kurulu Listesi (çizelgede T.C. Kimlik numarası, Ad Soyad, Doğum yeri ve Doğum tarihi, Meslek, Görev Adres ve İletişim bilgileri)

4.Mazbata

  1. Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin (Kimlik fotokopisi, İkametgâh Belgesi, Adli sicil Kaydı) Disiplin zorunlu değil.

Siyasi Partiler Genel kuruldan önce (Genel kurul toplantısının yeri, tarihi, saati ve güvenlik tedbiri istenilip istenilmediğini) gösterir dilekçeyi tarafımıza en az 7 gün içerisinde bildirmesi zorunludur.

ATAMA EVRAKLARI

Genel Merkez Atamaları

1.Dilekçe

2.Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üye Çizelgesi (çizelgede T.C. Kimlik numarası, Ad Soyad, Doğum yeri ve Doğum tarihi, Meslek, Görev Adres ve İletişim bilgileri)

3.Genel Merkez Yetki Belgesi

  1. Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin (Kimlik fotokopisi, İkametgâh Belgesi, Adli sicil Kaydı)

(2 ayrı Dosya Halinde)

İl ve İlçe Yönetim Değişikliği Bildirimi:

1.Dilekçe

2.İl Yetki Belgesi veya Karar (değişikliğe ait evrak)

3.Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Üye Çizelgesi (çizelgede T.C. Kimlik numarası, Ad Soyad, Doğum yeri ve Doğum tarihi, Meslek, Görev Adres ve İletişim bilgileri)

4.Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelerinin (Kimlik fotokopisi, İkametgâh Belgesi, Adli sicil Kaydı

(2 ayrı Dosya Halinde)

Adres Değişikliği:

Dilekçe ile tarafımıza taşınılan tarih yönetim kurulu karar sayısı ile bildirim yapılır.

NOT:Parti organları ve parti tüzüğünde belirtilen bir göreve getirilenlerin; adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatlarının belirtildiği form ile ikametgâhları, nüfus cüzdanı örnekleri ve adli sicil belgeleri; o mahallin en büyük mülki amirliğine seçim veya atanmadan başlayarak onbeş gün içinde yazı ile bildirilir.