16/03/2018 tarihli ve 30362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin 35 inci maddesine “Talepte bulunmaları halinde, Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş spor kulüplerinin (vergi kanunları uyarınca defter tutma yükümlülüğü bulunan iktisadi işletmeleri hariç) farklı tarihleri kapsayan hesap dönemini kullanmalarına İçişleri Bakanlığınca izin verilebilir.” hükmü eklenmiştir.

     Bu kapsamda 12 ay olacak şekilde belirlenecek farklı tarihleri kapsayan özel hesap dönemi kullanmak isteyen spor kulüpleri aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurularını yerleşim yerlerinin bulunduğu mülki idare amirliklerine yapacaklardır.

         a) Kullanılmak istenen özel hesap döneminin de belirtildiği bu konuda alınmış yönetim kurulu karar örneği,

         b) Özel hesap dönemi kullanma gerekçesini açıklayan yazı ve belgeler,

     c) Spor Genel Müdürlüğünce tescil edildiğini gösteren belge veya yazı ile yerleşim yerlerinin bulunduğu mülki idare amirliklerine müracaat edilecektir.

        Valiliğimiz tarafından talebe ilişkin görüşleri ile birlikte başvuru evrakını Bakanlığımıza gönderilecektir.

       Gerekli inceleme yapıldıktan sonra başvuru sonucu talepte bulunan derneğe bilgi verilmek üzere Valiliğimize bildirilecek olup, başvuru sonucu talepte bulunan derneğe iletilecektir.

          Özel hesap dönemi kullanmalarına izin verilen dernekler bu uygulamaya geçtikleri yıla ait olan beyannamelerinde 1 Ocak tarihinden özel hesap dönemi olarak kabul edilen dönemin başlangıç tarihine kadar olan kıst dönemin mali bilgilerini, izleyen yıllarda verecekleri beyannamelerinde ise geçmiş özel hesap dönemine ait mali bilgileri bildirirler. Mali bilgiler dışında kalan diğer hususlara ise yine takvim yılı esas alınarak beyannamelerde yer verilir.

       Özel hesap dönemi kullanmalarına izin verilen spor kulüplerinin mali yıl başı ve mali yıl sonu, izin verilen 12 aylık dönemin ilk ayının ilk günü ile son ayının son günü olarak kabul edilir.

           Bilgilerinize sunarız.

 

        Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.