Avrupa Birliği müktesebatına uyum çerçevesinde; 2908 Sayılı Dernekler Kanununun 15,45,46 ve 73. maddeleri 4771 Sayılı Kanunla değiştirilerek, Dernekler ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi ve denetlenmesi görevi Güvenlik birimlerinden alınarak, merkezde Dernekler Dairesi Başkanlığına, İllerde Valilikler bünyesinde oluşturulan İl Dernekler Müdürlüğüne, İlçelerde ise Kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan “Dernekler Büro şeflikleri” ne verilmiştir. Bilindiği üzere Dernekler Dairesi Başkanlığı, 4970 Sayılı Kanun ile 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak, Bakanlığımızın ana hizmet birimleri arasında sayılmıştır.
04.09.2003 tarih ve 25219 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik “İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” 15.10.2002 tarih ve 24907 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Dernekler, 3335 Sayılı Kanuna göre kurulan birlikler, Bakanlığımızca iş ve işlemleri yürütülen vakıflar ile yurt dışında kurulan dernek ve vakıflar dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşlara ait tüm belge ve bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğünden devir alınmış ve Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez Teşkilatı 09.10.2003 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Kuruluş, Görev, Çalışma ve Denetim Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ve Genelge gereğince Valiliğimiz bünyesinde kurulan İl Dernekler Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen iş ve işlemlere ait tüm bilgi, belge, dosya ve dokümanları  24.09.2004 tarihinde teslim alınarak Valilik binası giriş katında faaliyetine başlamıştır. İl ve ilçelerde toplam 1964 fesih dernek olup,  1283 dernek halen faal olarak devam etmektedir.
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 10/10/2013 tarih ve 2013/47 sayılı genelgesi ile ilimizde bulunan sendikaların, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen iş ve işlemlere ait tüm bilgi, belge, dosya ve dokümanları 15/11/2013 tarihinde teslim alınarak, Müdürlüğümüze devri tamamlanmıştır.
İlimizde faal 26 memur, 16 işçi  sendikası bulunmaktadır. Sendikaların kuruluş işlemleri, genel kurullarını takibini yapılarak 15 gün içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilir. kütük kayıt defterlerini tutmak ve sendikalarla ilgili her türlü yazışmaları yapmaktır.
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığının 03/01/2014 tarih ve 2014/1 sayılı genelgesi ile ilimizde bulunan Siyası Partilerin, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen iş ve işlemlere ait tüm bilgi, belge, dosya ve dokümanları 27/01/2014 tarihinde teslim alınarak, Müdürlüğümüze devri tamamlanmıştır. İlimizde halen 27 faal Siyasi Parti bulunmaktadır.
Merkez İlçelerde bulunan siyasi partilerin, teşkilat kuruluş işlemleri, genel kurul toplantı işlemleri, atama işlemleri doğrudan Valiliğimize,  diğer İlçeler ise Kaymakamlıklar aracılığı ile Valiliğimize gelmekte olup,  gelen dosyalar incelendikten sonra, en kısa süre de İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmektedir.